Usługi projektowe w zakresie:
 • gospodarki wodno-ściekowej (stacje uzdatniania wody, przepompownie, oczyszczanie ścieków)
 • budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
 • gospodarowania odpadami (projekty składowisk, rekultywacji, zakłady unieszkodliwiania odpadów)
 • infrastruktury drogowej
 • energetyki zawodowej
 • odnawialnych źródeł energii
Usługi nadzoru kompleksowego nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach.
Prace wiertnicze:
 • wiercenie studzienne
 • wiercenie techniczne
 • wiercenie melioracyjne
 • wiercenie poszukiwawcze
 • wiercenie otworów
 • inne prace wiertnicze

Najedź kursorem na
interesujące Cię zagadnienie,
by zobaczyć szczegóły

Inne usługi:
 • wykonywanie i dokumentowanie odkrywek fundamentów
 • doradztwo w zakresie przydatności terenów pod inwestycje w zakresie warunków gruntowo-wodnych
 • opracowania ekofizjograficzne w zakresie dotyczącym zagadnień geologii i geotechniki
 • odbiory wykopów fundamentowych i drogowych oraz nasypów
 • nadzory geologiczne i geotechniczne budów w zakresie robót ziemnych
Wykonujemy usługi jako rzeczoznawcy SIMP w specjalnościach:
 • 301 maszyny i urządzenia dźwigowe,
 • 318 maszyny budowlane do robót ziemnych, drogowych i wodnych,
 • 830 wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.