WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP
W ZIELONEJ GÓRZE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remoncie
i adaptacji obiektów szkolnych tj. stołówki wraz
z zapleczem socjalnym oraz sali gimnastycznej. Całkowita kubatura obiektów - 3550m3.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remoncie i adaptacji obiektów szkolnych OSiW w Międzyrzeczu. Całkowita kubatura obiektów - 2100m3.

Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, długość sieci 14,4 km, 3szt. przepompowni.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn "Budowa spalarni odpadów medycznych firmy ATI MULLER - Francja" na obiekcie Szpitala Specjalistycznego w Pile, 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
W NOWEJ SOLI

Nadzór inwestorski na zadaniu: "Termomodernizacja budynków szpitala", powierzchnia docieplenia - 2670m2.

Nadzór inwestorski nad wymianą sieci cieplnej na terenie szpitala, zakres robót obejmował sieci pary technologicznej, c.o.
i c.w.u. Sieci wykonano z rur stalowych
i polietylenowych "BRUGG". Łaczna długość sieci: L: 3480,6 m".

URZĄD GMINY GRĘBOCICE

Nadzór inwestorski przy przebudowie drogi w rejonie składowiska Żelazny Most na nawierzchnię asfaltową, obręb Krzydłowice, obręb Rudna. Łączna długość drogi - 1.1 km.

Nadzór inwestorski przy remoncie budynku starej świetlicy w miejscowości Bucze, gmina Grębocice. Kubatura budynku świetlicy wynosiła 900,50m3.

Samodzielne pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie i modernizacji budynków: warsztatowo - magazynowym o kubaturze 12550m3 i budynku magazynowym
o kubaturze 7860m3.

URZĄD GMINY JERZMANOWA

Nadzór inwestorski przy zamknięciu
i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jaczów, gmina Jerzmanowa. Działka nr 642/4; powierzchnia działki 0,8591 ha.

Nadzór inwestorski przy budowie drogi na ul. Ogrodowej w Jaczowie (długość 1110 mb.) wraz
z odwodnieniem.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Budowa świetlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturą i parkingiem w miejscowości Potoczek".

Nadzór inwestorski nad budową remizy strażackiej wraz z zapleczem i obiektami towarzyszącymi w Jaczowie.

Nadzór inwestorki nad budową zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą
w miejscowości Potoczek.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i parkingiem
w miejscowości Bądzów".

Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jaczowie.

URZĄD GMINY SZLICHTYNGOWA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Remont Rynku i ulicy Daszyńskiego."

URZĄD GMINY GŁOGÓW

Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsi Serby Stare, powiat głogowski.

URZĄD GMINY GAWORZYCE

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gaworzyce - Etap II i Etap III.

URZĄD GMINY RADWANICE

Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Radwanice, Łagoszów Wielki, Pudło - Etapy I, II, III, IV, V. Długość sieci kanalizacyjnej - 10 km.

Nadzór inwestorski nad kompleksową budową "Systemu ciepłowniczego w mieście Świerzawa", wykorzystującego biomasę - moc termiczna kotłowni na biomasę 1,0 MWt.

URZĄD MIASTA SULMIERZYCE

Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami, etap IV i V, długość sieci - 8km.

WPEC - LEGNICA

Nadzór inwestorski nad wymianą sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych dwa razy
⌀ 400 mm, od komory ciepłowniczej na ulicy Keplera do komory ciepłowniczej na ulicy Wojska Polskiego w Głogowie. Całkowita długość: 1200 m.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy montażu i rozruchu linii technologicznej przenośników taśmowych, łańcuchowych, kontenerów, zbiorników żelbetowych
i stalowych.

STRZEGOM

Pełnienie nadzoru inwestorskiego
pn. "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 98 w Jaroszowie
i budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu."

Nadzór inwestorski na zadaniu pn. "Wymiana kanałowej sieci ciepłowniczej na równoważną w technologii rur preizolowanych w rejonie osiedla Przylesie w Lubinie woj. dolnośląskie."

JAWOR

Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I zZespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.

BOLKÓW

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie szansą na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery."

URZĄD GMINY DOBROMIERZ

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na
zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobromierzu wraz
z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania."

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie (gmina Dobromierz) wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

GMINA CHOJNÓW

Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Zamienice w gminie Chojnów; długość sieci wynosi 6km wraz z przepompownią.

Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: "Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ściekową w Goliszowie.

Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice -
etap I".

GMINA MIĘKINIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław w części Gmina Miękinia „ – roboty realizowane na warunkach kontraktowych FIDIC – „ Czerwona Książka „ Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
i tłocznej 36 529,80 m , Tłocznie ścieków –
8 kpl. , Przepompownie ścieków – 6 kpl.

ŚRODA ŚLĄSKA

Nadzór inwestorski na zadaniu pn. ”Przebudowa budynku wielorodzinnego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 5." Kubatura budynku: 2 056 m3 .

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie inżynierskim
w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej na zadaniu pn: "Budowa żłobka przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej". Inwestycja zrealizowana
jest na działce nr 6/9, AM - 9, Obręb 6.

GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

Wykonanie odwiertu o głębokości 92 mppt na działce nr 30/5 na gminne ujęcie wody.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Nadzór inwestorski na zadaniu adaptacji pomieszczeń szpitalnych budynku SP ZOZ w Sulechowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

POWIAT WSCHOWSKI

Nadzór inwestorski na zadaniu: "remont budynku ośrodka szkolno-wychowawczego we Wschowie przy ul. Kościuszki 25."

GMINA RUDNA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji i remontów w Gminie Rudna , powiat polkowicki.
WOJEWÓDZKI SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (inspektora koordynującego nadzór) robót budowlanych polegających na przebudowie piwnicy oraz wejść do budynku "E" Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
GMINA RADWANICE
Remont budynku szkoły podstawowej w Buczynie
w zakresie termomodernizacji i zmiany źródeł ciepła
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
MINISTERSTWO KULTURY
Nadzór inwestorski nad termomodernizacją oraz remontem budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej.
GMINA KOŻUCHÓW
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. 22 Lipca 1807 nr 45.
GMINA RADWANICE
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączem wodociągowym, kanałem ścieków oczyszczonych oraz budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego NN 0,4kV.
URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona góra.
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP wraz z innymi skorelowanymi z systemem elementami ochrony ppoż. w budynku Izby Skarbowej w Zielonej Górze, położonym w Zielonej Górze przy ul. Dr. Pieniężnego 24.
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Głęboka modernizacja budynku biurowego położonego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra.
WIECHLICE KOŁO SZPROTAWY
Budowa hali produkcyjnej z linią do produkcji prefabrykowanych budynków drewnianych w nowatorskim systemie w Wiechlicach przy ul. Przemysłowej nr 20 na działce ewid. nr 280/120, jednostka ewid. 081007-5 Szprotawa - Obszar Wiejski, obręb ewid. 0017 Wiechlice.
BURMISTRZ SZPROTAWY
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego nr 1 w Szprotawie przy ul. Rolnej 1.
GMINA RADWANICE
Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Radwanice.
GMINA RADWANICE
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lipinie gm. Radwanice.
PSZOK Zielona Góra
Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze na terenie zakładu w miejscowości Zielona Góra ul. Wrocławska 73, Gmina Zielona Góra, woj. lubuskie, zgodnie z Projektem Funduszu Spójności - nr POIS.02.02.00-00-0009/18.
SZPITAL MIĘDZYRZECKI Sp. z o.o.
Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w ramach modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego współfinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020 Priorytet IX, Infrastruktura Ratownictwa Medycznego.
SZWiK SP. Z O.O. W SZPROTAWIE
Termomodernizacja budynku Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ulicy Chrobrego 1. Montaż instalacji pompy ciepła i fotowoltaiki.
STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU
Termomodernizacja budynku starostwa powiatowego w Żaganiu. Ocieplenie ścian i stropodachu, modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. i instalacji c.o.
URZĄD MIASTA W JASIENIU
Termomodernizacja budynku przedszkola w Jasieniu przy ul. Ogrodowej 7.
SŁAWSKIE CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W SŁAWIE, WOJ. LUBUSKIE
Nadzór Inwestorski przy budowie dwóch pawilonów handlowo-usługowych nr 4 i nr 5 nad Jeziorem Sławskim, woj. lubuskie.
URZĄD MIEJSKI W SZPROTAWIE
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.
URZĄD MIEJSKI W SZPROTAWIE
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Szprotawie w ramach Programu "OLIMPIA" pn: Budowa przyszkolnych hal sportowych, całkowita powierzchnia: 1.066,74m2.

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.