EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 roku, oferując kompleksowe usługi, związane z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych: doradztwo, studia, ekspertyzy, analizy kosztów i korzyści (studia wykonalności, przygotowanie dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznych), nadzór inwestorski, projektowanie, oraz zarządzanie realizacją projektu w takich dziedzinach, jak:

  • gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska
  • energetyka
  • drogownictwo
  • gospodarka odpadami
  • budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe

Świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorstw, inwestorów prywatnych, samorządów terytorialnych, spółek celowych i innych podmiotów publicznych, stawiając sobie za cel konkurowanie na rynku europejskim na profesjonalnych zasadach, z wykorzystaniem fachowych instrumentów prowadzenia działalności gospodarczej. Aktywność na dynamicznym rynku usług konsultingowych dla inwestycji infrastrukturalnych pozwoliła nam na wypracowanie nowoczesnych i efektywnych ekonomicznie metod zarządzania inwestycjami, które obecnie wykorzystujemy, by zmaksymalizować efekty działań we wszystkich realizowanych przez nas projektach.

Wielu spośród zatrudnionych przez nas ekspertów i rzeczoznawców posiada Certyfikat Niezależnego Konstruktora w stowarzyszeniu
EKO-BIEGŁY, działającym przy Politechnice Wrocławskiej.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na systematyczny rozwój
i rozszerzanie zakresu działalności na kolejne sektory gospodarki. Świadectwem naszego profesjonalizmu i rzetelności na rynku usług konsultingowych są liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

EKO-ENERGIA działa na rynku od 2003 r. W tym czasie wykonała wiele opracowań, projektów, nadzorów, ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, ochrony środowiska, energetyki zawodowej, energetyki odnawialnej i wiatrowej.